تراریخته چیست ؟

تراریخته چیست؟ تراریخته تراریخته یا تراژن چندی است که بحث محصولات دستکاری شده ژنتیکی و بیوترورسیم در کشورمان بر سر زبانها افتاده و نگرانی شدیدی در بین مردم عزیزمان ایجاد کرده

ادامه مطلب
ارسال دیدگاه